Privacyverklaring

Privacyverklaring

BORN HR Consultancy & Coaching (BORN)
KvK#: 53433041
Berth Rijbroek-Nijland
Hoogstraat 8
4285 AH Woudrichem - NL
berth@born-consultancy.com
+31 (0)6 2308 3434

Gegevensverwerking
Deze privacyverklaring van BORN heeft betrekking op onze gegevensverwerking en het gebruik van cookies.
BORN respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze websites. Wij dragen er zorg voor dat
de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is
uitsluitend van toepassing op de diensten van BORN. Vanwege de wet AVG wordt ieder bedrijf gevraagd
om expliciet te maken hoe wij met gegevens omgaan. In deze privacyverklaring leest u alles over de manier
waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd
waar gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt
u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De
privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam
de verklaring periodiek te raadplegen.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
BORN verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze
zelf ons verstrekt door contact met ons op te nemen per mail of telefoon. Wij verwerken de volgende
persoonsgegevens:
• Uw voor- en achternaam (en eventueel naam van de organisatie waar u werkzaam bent)
• Uw adresgegevens (van de organisatie waar u werkzaam bent, tenzij u anders aangeeft)
• Uw telefoonnummer
• Uw (zakelijke) mailadres

2. Waarom BORN gegevens nodig heeft
Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt
en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt
niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit HR-consultancy,
organisatieadvies, training of coaching.

3. Hoe lang BORN gegevens bewaart
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw
gegevens verzameld worden. Wij hanteren een maximale bewaartermijn van 7 jaar.

4. Delen van persoonsgegevens met anderen
BORN verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Opslag van gegevens
BORN is een klein bureau, wij werken niet met een centraal registratiesysteem. Er is dus geen sprake van
systematische opslag van adresgegevens, geboortedata en/of andere gegevens. De gegevens die
aangeleverd worden zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten of producten.
Aanmelding vindt plaats doordat u of uw werkgever naam en werktelefoonnummer en/of e-mailadres
doorgeeft. Aan de aard van ons werk verbonden is dat er sprake kan zijn van documenten voor HR-advies,
organisatieontwikkeling, Insights Discovery profielen en/of schriftelijke verslaglegging van coaching. Deze
worden opgeslagen achter een met een wachtwoord beveiligde omgeving. We doen er alles aan om uw
persoonlijke, identificeerbare gegevens te beschermen. We kunnen echter niet 100% garanderen dat
BORN HR-Consultancy & Coaching – Privacy verklaring
transmissies door middel van internet of een ander netwerk veilig kunnen verlopen. Door het bezoeken van
onze website gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de
openbaarmaking van uw gegevens als gevolg van fouten in de transmissie of ongeoorloofde handelingen
van derden.

6. Bewaartermijnen
Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen voor zowel fysieke dossiers als digitale informatie.

7. Website en e-mail
De e-mail wordt gehost door Connect-and-Go. Als u contact opneemt via mail, worden die betreffende
mails opgeslagen op de servers van Connect-and-Go. Op het moment dat u contact opneemt met ons via
mail, dan worden de gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres,
opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. Van de website
worden geen nieuwsbrieven e.d. verstuurd. Er worden dus geen mailadressen verzameld voor
marketingdoeleinden.
De website wordt gehost door Connect-and-Go.

8. In kaart brengen websitebezoek
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw
computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden
gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BORN gebruikt deze informatie om de
werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel als mogelijk geanonimiseerd en
worden niet aan derden verstrekt.

9. Onze dienstverlening
Op onze dienstverlening zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Dit betekent dat
persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij hebben hierin een geheimhoudingsplicht.
Informatie aan derden, zoals bijvoorbeeld de werkgever, wordt alleen gedeeld met toestemming van de
cliënt of deelnemer.

10. Rechten die u heeft op grond van de wet AVG (ingang 25 mei 2018)
• Recht op inzage: U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij BORN
vastgelegd en bewaard worden. Hiervoor kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen.
• Recht op rectificatie: Kloppen uw gegevens niet (meer)? U heeft het echt om dit te laten
rectificeren.
• Recht op overdracht: Mocht u de gegevens nodig hebben die bij BORN opgeslagen liggen in het
geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij
dient BORN al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.
• Recht op het wissen van gegevens: Wilt u niet langer dat uw gegevens bij BORN vastgelegd zijn?
Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens. Dit geldt niet voor de gegevens die wij
wettelijk verplicht zijn te bewaren.
• Recht op het indienen van een klacht: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit
Persoonsgegevens als u vindt dat BORN niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.
• Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar): Wilt u niet dat BORN uw gegevens gebruikt? Dan heeft
u recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien
u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan
contact op met Berth Rijbroek-Nijland, berth@born-consultancy.com Woudrichem, juli 2020.